ALGEMENE VOORWAARDEN

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Stichting Raad voor de Kansspel Spelers verder te noemen RvKS

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. RvKS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RvKS is gevestigd aan de Terbregseweg 6, 3056 JW Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam KvK-nummer 76581594;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van RvKS;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen RvKS en de opdrachtgever;
 4. Deelnemer: diegene die een traject volgt, alsmede diegene ten behoeve van wie de opdrachtgever met RvKS de overeenkomst is aangegaan;
 5. Traject: de traject, training, consult, workshop, teamsessie e.d. die door RvKS wordt gegeven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door RvKS aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen RvKS en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RvKS voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en RvKS treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 5. Indien RvKS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat RvKS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven van RvKS zijn vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RvKS opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop RvKS haar aanbieding of offerte baseert.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of publicaties van RvKS binden RvKS niet.
 4. De vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van RvKS heeft aanvaard dan wel op het moment dat de opdrachtgever de offerte en/of de overeenkomst heeft ondertekend.
 2. Het is niet mogelijk de overeenkomst te annuleren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor RvKS tot een inspanningsverplichting, waarbij RvKS gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. RvKS garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de deelnemers.
 2. RvKS bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. RvKS heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De kosten van ingeschakelde derden zijn in de offerte/prijsopgave meegenomen en worden op een dergelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RvKS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan RvKS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RvKS zijn verstrekt, heeft RvKS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart RvKS tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n), die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en RvKS samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van RvKS.
 3. Indien de opdrachtgever aan RvKS, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 4. Indien door RvKS of door RvKS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het RvKS onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 6. De opdrachtgever is gehouden RvKS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. De opdrachtgever dient RvKS alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 6. Traject

 1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een traject tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
 2. RvKS is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de traject onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de traject te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van RVKS op vergoeding van eventuele schade.
 3. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele traject de aanwijzingen en instructies van RvKS of de door RvKS ingeschakelde derden op te volgen.
 4. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een bijeenkomst is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.
 5. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de traject.
 6. Gedurende de bijeenkomst dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van RvKS, toestemming heeft gekregen.
 7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.
 8. Indien een of meerdere deelnemers gedurende de looptijd van een traject niet meer verschijnen op de bijeenkomsten, dan blijft de voor de traject betaalde vergoeding volledig verschuldigd.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. RvKS zal de opdrachtgever hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.
 2. RvKS heeft het recht het programma van de traject aan te passen indien zij dat nodig acht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8. Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Facturatie geschiedt vooraf. De opdrachtgever dient de van RvKS ontvangen factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft RvKS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. RvKS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van RvKS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de RvKS, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9. Annuleren of verplaatsen van een traject door RvKS

 1. RvKS behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de traject te wijzigen, dan wel, in overleg met de opdrachtgever, de traject door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

Artikel 10. Overmacht

 1. RvKS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  a – extreme weersomstandigheden;
  b – overstromingen;
  c – aardverschuivingen;
  d – terrorisme;
  e – belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;
  f – ziekte van de natuurlijke persoon die namens RvKS de overeenkomst uitvoert;
  g – belemmeringen in het vervoer; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren;
  h – branden;
  i – internetstoring;
  j – energiestoring;
  k – computerinbraak;
  l – overheidsmaatregelen
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers aan RvKS.
 3. Voor zover RvKS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RvKS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

 1. RvKS is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door RvKS verzonden factuur en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
 2. Voorts is RvKS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. RvKS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RvKS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie, geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. RvKS draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en ander contacten die in welke vorm dan ook tussen RvKS en de deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
 3. RvKS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever dan wel de deelnemer die RvKS gedurende een traject dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd zoals genoemd in de AVG van toepassing is. Zie verder onze AVG privacy verklaring te vinden op de website van RvKS via www.RvKS.nl
 4. Het is RvKS toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
  a – indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  b – ter bescherming van de rechten of het eigendom van RvKS;
  c – ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  d – bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  e – het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door RvKS;
 5. Indien door RvKS een dossier wordt opgebouwd, dan heeft de deelnemer waarop het dossier betrekking heeft het recht dit dossier in te zien.
 6. Vertrouwelijke informatie over een deelnemer wordt niet aan de opdrachtgever, die de deelnemer heeft aangemeld voor een traject, bekend gemaakt, tenzij de deelnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
 7. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RvKS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en RvKS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RvKS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Alle deelnemers nemen aan trajecten vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de trajecten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan een specifieke traject dienen dit te melden aan RvKS.
 2. RvKS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 3. RvKS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RvKS is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedragsregels en veiligheidsinstructies die worden gegeven door RvKS dan wel door RvKS ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen, regels of instructies op te volgen, dan zijn de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 5. RvKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met het deelnemen aan de trajecten.
 6. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en RvKS gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 7. RvKS is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van een traject.
 8. RvKS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van RvKS of op de locatie waar het traject wordt gegeven.
 1. RvKS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Indien RvKS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RvKS beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RvKS gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RvKS beperkt tot het factuurbedrag.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van RvKS of haar ondergeschikten.
 4. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van RvKS. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RvKS gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RvKS daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 14. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan RvKS kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RvKS in staat is adequaat te reageren.
 2. Na het indienen van de klacht dient de klant RvKS de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien RvKS aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken onverwijld na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, dan heeft RvKS het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door RvKS geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot lesmateriaal, boeken, tekeningen, oefeningen, foto’s, afbeeldingen e.d., berusten bij RvKS of bij haar licentiegever en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever of de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van RvKS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op trajecten ontwikkeld door RvKS blijven bij RvKS berusten, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Het is zonder voorafgaande toestemming van RvKS niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een traject.
 4. De opdrachtgever vrijwaart RvKS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en RvKS is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en RvKS zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van RvKS is gelegen.